Om Lundbergs Fastigheter

Lundbergs Fastigheter grundades 1944 och har utvecklats till en av Sveriges största privata fastighetsägare. I bolaget arbetar cirka 170 medarbetare som ger omkring 1 500 kommersiella kunder möjlighet att utvecklas hos oss, och som gör sitt yttersta för att erbjuda fler än 10 000 bostadshyresgäster en trygg och trivsam bostad. Fastighetsbeståndet har till stor del byggts i egen regi och utgörs av bostäder samt lokaler för kontor och handel. 

Lundbergs Fastigheter är ett helägt dotterbolag till det börsnoterade L E Lundbergföretagen AB.

Affärsidé, vision och mål

Affärsidén är att långsiktigt äga, förvalta och utveckla bostads- och kommersiella fastigheter. Detta ska åstadkommas med tydligt delegerat ansvar.

Målet är att vara branschens mest konkurrenskraftiga och utvecklingsorienterade företag, med en kundupplevelse i världsklass. Med det övergripande syftet att ge människor möjlighet till bättre liv, är Lundbergs Fastigheters långsiktiga vision att vara den ledande utvecklaren av hållbara stadsmiljöer där människor, företag och organisationer kan utvecklas i samverkan.

Bolagets huvudsakliga intressenter är marknad, organisation och leverantörer

 

Organisation

Bolagets operativa verksamhet är indelad i tre regioner, Stockholm, Väst och Öst, vilka leds av respektive regionchef. Löpande förvaltning, uthyrning och fastighetsskötsel sker lokalt på respektive marknadsområde genom en decentraliserad och kundfokuserad organisation.

Med hög servicegrad och personligt bemötande skapas långsiktiga relationer, vilket ökar förståelsen för hyresgästens behov och önskemål.

Genom medarbetarnas engagemang, kompetens och innovationsförmåga skapas en kultur där både bolaget och dess kunder kan leva bättre liv. Som arbetsgivare eftersträvar bolaget en säker arbetsmiljö och ett bra arbetsklimat där medarbetarna trivs och utvecklas.

På huvudkontoret i Norrköping finns samtliga centrala resurser, till stöd för den operativa verksamheten. I ledningsgruppen ingår VD, vVD tillika chef hyres- och fastighetsadministration, regionchef Stockholm tillika hållbarhetschef, regionchef Öst, regionchef Väst, ekonomichef, HR-chef samt chef fastighetsutveckling.

Fastighetsbestånd

Det förvaltade fastighetsbeståndet uppgår till cirka 1 miljon kvadratmeter uthyrbar yta och är fördelade på 132 fastigheter på tio marknadsområden. Arean består till cirka 48 procent av bostäder. Resterande area är kommersiella lokaler som mestadels utgörs av kontor och handel, men även av utbildningslokaler, gym, biografer, lager och industri.

Tre regioner

Bolagets operativa verksamhet är indelad i tre regioner. Region Stockholm omfattar Stockholm/Solna där fastighetsbeståndet huvudsakligen består av kommersiella lokaler, medan förvaltningarna i Södertälje och Eskilstuna till största delen utgörs av bostäder. Region Väst omfattar Arvika, Göteborg, Karlstad och Örebro. I Göteborg består fastighetsbeståndet i huvudsak av kontor, medan övriga regionen till stor del består av bostäder. Region Öst omfattar Jönköping, Linköping och Norrköping.

 

Kontor

Efterfrågan på både nyproducerade och befintliga kontorslokaler är stor, vilket medfört hyresökningar och lägre vakanser. Särskilt stark är utvecklingen i Stockholm och Göteborg, men även övriga städer har en positiv hyresutveckling. Under året har många omförhandlingar med positivt utfall genomförts.

Handel

Lundbergs Fastigheter har butikslokaler på samtliga marknadsområden, dock med tyngdpunkt i Norrköping, Linköping och Jönköping. Utvecklingen i galleriorna och andra centrala lägen är god, men konsumenternas beteende förändras snabbt, bland annat till följd av digitaliseringen och en allt mognare e-handel. Utvecklingsarbetet sker nära hyresgästerna för att kunna erbjuda en kundresa som attraherar även framtidens slutkonsumenter.

Bostad

Bolagets bostäder håller hög kvalitet, mycket tack vare en systematisk förvaltning nära hyresgästerna. I delar av beståndet genomförs renovering, om- och tillbyggnad, så kallade ROT-projekt, för att säkra långsiktigt hållbara fastigheter. Uthyrningsgraden för bostäder är mycket god.