Om Lundbergs

Fastighets AB L E Lundberg grundades 1944 och har utvecklats till en av Sveriges största privata fastighetsägare. I bolaget arbetar drygt 160 medarbetare som ger cirka 1 500 kommersiella kunder möjlighet att utvecklas hos oss, och som gör sitt yttersta för att erbjuda fler än 10 000 bostadshyresgäster en trygg och trivsam bostad. Fastighetsbeståndet har till stor del byggts i egen regi och utgörs av bostäder samt lokaler för kontor och handel. 

Fastighets AB L E Lundberg är ett helägt dotterbolag till det börsnoterade L E Lundbergföretagen AB.

Affärsidé, vision och mål

Med utgångspunkt i vår affärsidé, att långsiktigt äga, förvalta och utveckla bostads- och kommersiella fastigheter, har vi en långsiktig vision: Vi vill vara den ledande utvecklaren av hållbara stadsmiljöer där människor, företag och organisationer kan utvecklas i samverkan. Vårt övergripande mål är att vara branschens mest konkurrenskraftiga och utvecklingsorienterade företag, med en kundupplevelse i världsklass. Vår ambition är att bli bäst på allt vi gör. Bolagets huvudsakliga intressenter är marknad, organisation och leverantör.

 

Organisation

Fastighetsförvaltning och exploateringsverksamhet leds av respektive regionchef. Löpande förvaltning, uthyrning och fastighetsskötsel sker på våra marknadsområden genom en decentraliserad och kundfokuserad organisation. Med en hög servicegrad och ett personligt bemötande skapas långsiktiga relationer, vilket ökar förståelsen för hyresgästens behov och önskemål. Kunderna ska känna sig trygga och nöjda i sina bostäder och lokaler.

På huvudkontoret i Norrköping finns samtliga centrala resurser, till stöd för den operativa verksamheten.
I ledningsgruppen ingår VD, chef Hyres- och fastighetsadministration, Regionchefer, Ekonomichef, HR-chef samt chef Projektutveckling.


Medarbetarnas kompetens och engagemang möjliggör att vi kan möta våra kunder på ett värdeskapande sätt. Genom ett visionärt ledarskap och tydligt värdegrundad kultur inom hela verksamheten kan vi uppnå målsättningen att Lundbergs ska vara den mest dynamiska organisationen för utvecklingsorienterade människor. För att sätta ytterligare fokus på ledar- och medarbetarskap har huvudkontoret i Norrköping byggts om till ett aktivitetsbaserat kontor.

Fastighetsbestånd

Det förvaltade fastighetsbeståndet uppgår till cirka 1,1 miljoner kvadratmeter uthyrbar yta och är fördelade på 147 fastigheter på tio marknadsområden. Arean består till cirka 46 procent av bostäder. Resterande area är kommersiella lokaler som mestadels utgörs av kontor och handel, men även av utbildningslokaler, gym, biografer och lager. Dessutom har vi cirka 2 400 hektar exploateringsmark.

Tre regioner

Bolagets operativa verksamhet är indelad i tre regioner. Region Stockholm omfattar Stockholm/Solna där fastighetsbeståndet huvudsakligen består av kommersiella lokaler, medan förvaltningarna i Södertälje och Eskilstuna till största delen utgörs av bostäder. Region Väst omfattar Arvika, Göteborg, Karlstad och Örebro. I Göteborg består fastighetsbeståndet i huvudsak av kontor, medan övriga regionen till stor del består av bostäder. Region Öst omfattar Jönköping, Linköping och Norrköping. Intäkterna i regionen utgörs till cirka en tredjedel vardera från bostäder, kontor respektive handel.

 

Kontor

Efterfrågan på både nyproducerade och befintliga kontorslokaler är stor, vilket medför hyresökningar och lägre vakanser. Särskilt stark är utvecklingen i Stockholm och Göteborg, men även övriga regionstäder har en positiv hyresutveckling. Den starka marknaden innebär att vi under de senaste åren har omförhandlat många avtal med positivt utfall och har nått nya toppnoteringar avseende kontorshyror på samtliga våra marknader.

Vi har under 2017 lanserat kontorskonceptet "Hjärnkontoret". Tillsammans med Grey Matters gör vi en helhjärtad satsning på utvecklingen av våra kontorslokaler och erbjuder ett unikt neurodesignkoncept som tar ett holistiskt grepp kring vårt sätt att arbeta. Det är en långsiktig investering som i grunden främjar hälsa, prestation och välmående. Grey Matters är ett neurodesignföretag som kombinerar medicinsk forskning med inredning, arkitektur och design för att skapa optimerade kontorsmiljöer.

Handel

Vi har butikslokaler i samtliga våra marknadsområden, dock med tyngdpunkt i Norrköping, Linköping och Jönköping. Utvecklingen i våra gallerior och andra centrala butiker är god, men konsumenternas beteende förändras snabbt bland annat till följd av digitaliseringen och en allt mognare e-handel. Vi arbetar nära våra hyresgäster för att kunna erbjuda en kundresa som attraherar även framtidens konsumenter.

Bostad

Våra bostäder håller god kvalitet, mycket tack vare en systematisk förvaltning nära hyresgästerna. I delar av beståndet genomför vi renovering, ombyggnad och tillbyggnad, så kallade ROT-projekt, för att säkra långsiktigt hållbara fastigheter. Uthyrningsgraden för våra bostäder är mycket god, drygt 99 procent. Omflyttningstakten har minskat till 15 procent (17), mycket tack vare den höga kvaliteten i vår bostadsförvaltning.