Om Lundbergs Fastigheter

Lundbergs Fastigheter är en av Sveriges större privata fastighetsägare med ett fastighetsvärde om cirka 24 mdkr. Affärsidén är att långsiktigt äga, förvalta och utveckla bostads- och kommersiella fastigheter. Under senare år har verksamheten utvecklats starkt genom en aktiv förvaltning, förvärv och nybyggnadsprojekt.

Lundbergs Fastigheter finns i 10 städer i Sverige, från Stockholm i öst till Göteborg i väst. Fastighetsbeståndet, som till stor del byggts i egen regi, utgörs av cirka en miljon kvadratmeter uthyrningsbar yta fördelade på 132 fastigheter. Arean består till cirka 50 procent av bostäder, resterande area är kommersiella lokaler som mestadels avser kontor och handel, men även utbildningslokaler, gym, biografer, lager och industri. 

Organisation

Lundbergs Fastigheter har 155 anställda. Som arbetsgivare eftersträvar bolaget en säker arbetsmiljö och ett bra arbetsklimat där medarbetarna trivs och utvecklas. Löpande förvaltning, uthyrning och fastighetsskötsel sker lokalt på respektive marknadsområde genom en tydligt decentraliserad och kundfokuserad organisation. På huvudkontoret i Norrköping finns samtliga centrala resurser till stöd för den operativa verksamheten. I ledningsgruppen ingår VD, vVD tillika chef hyres- och fastighetsadministration, regionchef Stockholm tillika hållbarhetschef, regionchef Öst tillika chef affärsutveckling, regionchef Väst, ekonomichef, HR-chef, chef fastighetsutveckling samt marknads- och kommunikationschef.

 

 

Verksamhet

Bolagets operativa verksamhet är indelad i tre regioner. Region Stockholm omfattar Stockholm/Solna där fastighetsbeståndet huvudsakligen består av kommersiella lokaler, samt förvaltningarna i Södertälje och Eskilstuna som till största delen utgörsav bostäder. Region Väst omfattar Arvika, Göteborg, Karlstad och Örebro. I Göteborg består fastighetsbeståndet i huvudsak av kontor, medan övriga regionen till stor del består av bostäder. Region Öst omfattar Jönköping, Linköping och Norrköping där beståndet består av både bostäder och kontor samt den största delen av bolagets fastigheter inom handel.

 

 

Lundbergs Fastigheters kärna och mål är långsiktigt värdeskapande. Genom att utveckla attraktiva och hållbara stadsmiljöer där människor vill leva, jobba och berika sin lediga tid skapar bolaget värde för kunder såväl som staden. Uthyrningsverksamheten delas in i de tre segmenten bostad, kontor och handels- och mötesplatser.

Bostad

Lundbergs Fastigheter utvecklar och erbjuder bostäder som möjliggör ett enkelt och tryggt liv. Bolagets bostäder håller hög kvalitet, mycket tack vare en systematisk förvaltning nära hyresgästerna. Lundbergs Fastigheter lägger stort fokus på att vara lyhörda och ha en god dialog med sina hyresgäster. År efter år får verksamheten fina resultat i kundundersökningen AktivBo och Lundbergs Fastigheter är en mycket omtyckt hyresvärd. En god förvaltning innebär en stor omsorg och kontroll av fastigheternas skick. För att säkerställa långsiktigt hållbara fastigheter genomförs löpande renoveringar samt om- och tillbyggnader, så kallade ROT-projekt. Lundbergs Fastigheter har de senaste åren investerat stort i nyproduktion, sammanlagt har bolaget byggt 881 nya hyreslägenheter mellan åren 2014-2019. Under 2020 kommer ytterligare 237 lägenheter i Södra Ekkällan i Linköping att färdigställas. Uthyrningsgraden för bostäder är mycket god.

Kontor

Lundbergs Fastigheter utvecklar och erbjuder kontor som hjälper företag och medarbetare att nå sina mål. Med hög servicegrad och personligt bemötande skapas långsiktiga relationer, vilket ökar förståelsen för hyresgästens behov och önskemål. Genom att sätta sig in i och förstå hyresgästernas verksamhet kan Lundbergs Fastigheter erbjuda lösningar som är optimerade för kundens behov och som ger hyresgästen trygghet, trivsel och god arbetsmiljö – på både kort och lång sikt. Efterfrågan på både nyproducerade och befintliga kontorslokaler i våra marknadsområden är stor, vilket medfört hyresökningar och lägre vakanser. Särskilt stark är utvecklingen i Stockholm och Göteborg, men även övriga städer har en positiv hyresutveckling. Under 2019 togs det första spadtaget för ett av vårt största kontorsbyggnadsprojekt någonsin – LINK Business Center i Linköping.

Handel & Mötesplatser 

Lundbergs Fastigheter utvecklar och erbjuder handel och mötesplatser som berikar människors liv och gör staden levande. Bolaget har butikslokaler på samtliga marknadsområden, dock med tyngdpunkt i Norrköping, Linköping och Jönköping. Utvecklingen i galleriorna och andra centrala lägen är god, men konsumenternas beteende förändras snabbt, bland annat till följd av digitaliseringen och en allt mognare e-handel. Stort fokus läggs på affärsutveckling och nya affärsmodeller för att kunna erbjuda en kundresa som attraherar även framtidens slutkonsumenter, ett arbete som bedrivs i samarbete med hyresgäster, samarbetspartners och andra aktörer. Lundbergs Fastigheter tar en aktiv position och ansvar för att vara med och utveckla morgondagens attraktiva stadskärnor med handels- och mötesplatser där människor trivs och vill spendera tid.