Om Lundbergs Fastigheter

Lundbergs Fastigheter är en av Sveriges större privata fastighetsägare med ett fastighetsvärde om cirka 25 mdkr. Affärsidén är att långsiktigt äga, förvalta och utveckla bostads- och kommersiella fastigheter. Under senare år har verksamheten utvecklats starkt genom en aktiv förvaltning, förvärv och nybyggnadsprojekt.

Lundbergs Fastigheter finns i 10 städer i Sverige, från Stockholm i öst till Göteborg i väst. Fastighetsbeståndet, som till stor del byggts i egen regi, utgörs av cirka en miljon kvadratmeter uthyrningsbar yta fördelade på 132 fastigheter. Arean består till cirka 50 procent av bostäder, resterande area är kommersiella lokaler som mestadels avser kontor och handel, men även utbildningslokaler, gym, biografer, lager och industri. 

Organisation

Lundbergs Fastigheter har 172 anställda. Som arbetsgivare eftersträvar bolaget en säker arbetsmiljö och ett bra arbetsklimat där medarbetarna trivs och utvecklas. Löpande förvaltning, uthyrning och fastighetsskötsel sker lokalt på respektive marknadsområde genom en tydligt decentraliserad och kundfokuserad organisation. På huvudkontoret i Norrköping finns samtliga centrala resurser till stöd för den operativa verksamheten. I ledningsgruppen ingår VD, vVD tillika chef hyres- och fastighetsadministration, regionchef Stockholm tillika hållbarhetschef, regionchef Öst tillika chef affärsutveckling, regionchef Väst, ekonomichef, HR-chef, chef fastighetsutveckling samt marknads- och kommunikationschef.

 

 

Verksamhet

Bolagets operativa verksamhet är indelad i tre regioner. Region Stockholm omfattar Stockholm/Solna där fastighetsbeståndet huvudsakligen består av kommersiella lokaler, samt förvaltningarna i Södertälje och Eskilstuna som till största delen utgörsav bostäder. Region Väst omfattar Arvika, Göteborg, Karlstad och Örebro. I Göteborg består fastighetsbeståndet i huvudsak av kontor, medan övriga regionen till stor del består av bostäder. Region Öst omfattar Jönköping, Linköping och Norrköping där beståndet består av både bostäder och kontor samt den största delen av bolagets fastigheter inom handel.

 

 

Lundbergs Fastigheters kärna och mål är långsiktigt värdeskapande. Genom att utveckla attraktiva och hållbara stadsmiljöer där människor vill leva, jobba och berika sin lediga tid skapar bolaget värde för kunder såväl som staden. Uthyrningsverksamheten delas in i de tre segmenten bostad, kontor och handels- och mötesplatser.

Bostad

Lundbergs Fastigheter utvecklar och erbjuder bostäder som möjliggör ett enkelt och tryggt liv. Totalt förvaltar vi drygt 7 700 hyreslägenheter i attraktiva lägen med hög kvalitet. Vi lägger stort fokus på att vara lyhörda och ha en god dialog med våra hyresgäster. År efter år får Lundbergs Fastigheter fina resultat i kundundersökningen AktivBo och bolaget är en mycket omtyckt hyresvärd.

En god förvaltning innebär en stor omsorg och kontroll av fastigheternas skick. För att säkerställa långsiktigt hållbara fastigheter genomförs löpande renoveringar samt om- och tillbyggnader, så kallade ROT-projekt. Lundbergs Fastigheter har de senaste åren investerat stort i nyproduktion. Mellan 2014-2020 har vi byggt drygt 1 200 nya hyreslägenheter. Under 2021 kommer ytterligare 40 hyreslägenheter i Stångebro strand i Linköping att färdigställas. Uthyrningsgraden för bostäder är mycket god.

Kontor

Lundbergs Fastigheter utvecklar och erbjuder kontor som hjälper företag och medarbetare att nå sina mål. Vi hyr ut och förvaltar cirka 220 000 kvm kontor. Med hög servicegrad och personligt bemötande skapas långsiktiga relationer, vilket ökar förståelsen för våra hyresgästers behov och önskemål. Genom god kunskap om hyresgästernas verksamhet kan vi erbjuda lösningar som är optimerade för kundens behov och som ger hyresgästen trygghet, trivsel och god arbetsmiljö – på både kort och lång sikt. Lundbergs Fastigheter deltar i kundundersökningen Fastighetsbarometern och 2020 placerade vi oss på en fin tredjeplats i kategorin storbolag.

Under 2019 togs det första spadtaget för LINK Business Center i Linköping och under 2020 har den nya kontorsbyggnaden vuxit fram utmed Stångån i de centrala delarna av staden. Totalt erbjuds cirka 13 000 kvm uthyrbar yta och redan ett år innan färdigställande är byggnaden så gott som fullt uthyrd.

Handel & Mötesplatser 

Lundbergs Fastigheter utvecklar och erbjuder handel och mötesplatser som berikar människors liv och gör staden levande. Uthyrningsbar yta för handel och mötesplatser uppgår till cirka 100 000 kvm. Vi har butikslokaler på samtliga marknadsområden, med tyngdpunkt i Norrköping, Linköping och Jönköping.

Vi har ett stort fokus på affärsutveckling och nya affärsmodeller för att kunna erbjuda en kundresa som attraherar även framtidens slutkonsumenter. Ett arbete som bedrivs i samarbete med hyresgäster, samarbetspartners och andra aktörer. Vi tar en aktiv position och ansvar för att vara med och utveckla morgondagens attraktiva och hållbara stadskärnor med handel och mötesplatser där människor trivs och vill spendera tid.