Finansiell info

 

Omsättning och resultat

  • Nettoomsättningen uppgick år 2017 till 1 494 mnkr (1 347) varav hyresintäkterna uppgick till 1 260 mnkr (1 250). Rörelseresultatet blev 1 943 mnkr (2 251).

  • Vakansgraden uppgick till 3,2 procent (2,9) av hyresintäkterna. De kommersiella lokalernas vakansgrad inklusive garage och parkering var 4,9 procent (4,2), medan bostädernas vakansgrad var 0,9 procent (0,7)

  • Driftskostnaderna inklusive de direkta försäljnings- och administrationskostnaderna uppgick till 347 mnkr (346).

  • Kostnadsfört underhåll och kostnadsförda hyresgästanpassningar uppgick till 153 mnkr (154).

  • Fastighetsskatten uppgick till 62 mnkr (63).

  • Investeringar i nya fastighetsprojekt har gjorts med 354 mnkr (265) och i förvaltningsfastigheter med 333 mnkr (226).

  • Under året har fastigheter förvärvats för 17 mnkr (111).

Finansiering 

Per den 31 december 2017 uppgick räntebärande skulder till 4 096 mnkr (3 728). Den genomsnittliga räntebindningstiden var cirka 1,0 år och den genomsnittliga räntesatsen var 1,8 procent (2,7).

Det redovisade egna kapitalet uppgick till 12 104 mnkr (11 063) och soliditeten var 61 procent (61). Skuldsättningsgraden var 0,3 (0,3). 

Förvaltningsfastigheter

Per den 31 december 2017 uppgick förvaltningsfastigheternas verkliga värde till 19 675 mnkr (17 876). För information om marknadsvärderingen, se årsredovisningen.