Finansiell info

 

Omsättning och resultat

  • Nettoomsättningen uppgick år 2018 till 1 383 mnkr (1 494) varav hyresintäkterna uppgick till 1 307 mnkr (1 260). Rörelseresultatet blev 1 569 mnkr (1 943).

  • Vakansgraden uppgick till 3,2 procent (3,2) av hyresintäkterna. De kommersiella lokalernas vakansgrad inklusive garage och parkering var 4,4 procent (4,9), medan bostädernas vakansgrad var 1,3 procent (0,9)

  • Driftskostnaderna inklusive de direkta försäljnings- och administrationskostnaderna uppgick till 334 mnkr (347).

  • Kostnadsfört underhåll och kostnadsförda hyresgästanpassningar uppgick till 156 mnkr (153).

  • Fastighetsskatten uppgick till 63 mnkr (62).

  • Investeringar i nya fastighetsprojekt har gjorts med 603 mnkr (354) och i förvaltningsfastigheter med 408 mnkr (333).

  • Under året har inga fastigheter förvärvats (17).

 

Finansiering 

Per den 31 december 2018 uppgick räntebärande skulder till 4 353 mnkr (4 096). Den genomsnittliga räntebindningstiden var cirka 8 månader och den genomsnittliga räntesatsen var 1,8 procent (1,8).

Det redovisade egna kapitalet uppgick till 13 508 mnkr (12 104) och soliditeten var 63 procent (61). Skuldsättningsgraden var 0,3 (0,3). 

Förvaltningsfastigheter

Per den 31 december 2018 uppgick förvaltningsfastigheternas verkliga värde till 21 427 mnkr (19 675). För information om marknadsvärderingen, se årsredovisningen.