Finansiell info

 

Omsättning och resultat

  • Nettoomsättningen uppgick år 2016 till 1 347 mnkr (1 343) varav hyresintäkterna uppgick till 1 250 mnkr (1 229). Rörelseresultatet blev 2 251 mnkr (2 117).

  • Vakansgraden uppgick till 2,9 procent (3,8) av hyresintäkterna. De kommersiella lokalernas vakansgrad inklusive garage och parkering var 4,2 procent (5,9), medan bostädernas vakansgrad var 0,7 procent (0,6)

  • Driftskostnaderna  exklusive fastighetsskatt uppgick till 218 mnkr (221).

  • Kostnadsfört underhåll och kostnadsförda hyresgästanpassningar uppgick till 154 mnkr (154).

  • Fastighetsskatten uppgick till 63 mnkr (58).

  • Investeringar i nya fastighetsprojekt har gjorts med 265 mnkr (245) och i förvaltningsfastigheter med 226 mnkr (220).

  • Under året har fastigheter förvärvats för 111 mnkr (3).

Finansiering 

Per den 31 december 2016 uppgick räntebärande skulder till 3 729 mnkr (4 375). Den genomsnittliga räntebindningstiden var cirka 0,8 år och den genomsnittliga räntesatsen var 2,7 procent (2,5).

Det redovisade egna kapitalet uppgick till 11 063  mnkr (9 511) och soliditeten var 61 procent (56). Skuldsättningsgraden var 0,3 (0,5). 

Förvaltningsfastigheter

Sedan 2013 redovisas förvaltningsfastigheterna till verkligt värde i koncernen. Per den 31 december 2016 uppgår det bedömda marknadsvärdet till 17 876 mnkr (16 697). För information om marknadsvärderingen, se årsredovisningen.

Redovisningsprinciper

Fastighets AB L E Lundberg är ett helägt dotterbolag till det börsnoterade L E Lundbergföretagen AB.
 
Fastighets AB L E Lundberg tillämpar sedan 2013 International Financial Reporting Standards (IFRS) i koncernen. Detta innebär att förvaltningsfastigheter och derivat tas upp till verkligt värde i koncernen.

Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. RFR 2 innebär att moderbolaget, för den juridiska personen, ska tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen, Tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag från och tillägg till IFRS som ska göras.     

Den stora skillnaden mellan regelverken är att förvaltningsfastigheterna och derivat tas upp till verkligt värde enligt IFRS men till anskaffningsvärde enligt ÅRL .

För förvaltningsfastigheterna aktiveras kostnader vid ny-, till- eller ombyggnad i större utsträckning enligt IFRS än enligt ÅRL. Efter att aktivering gjorts enligt IFRS värderas fastigheterna till verkligt värde och förändringar i värdet på fastigheterna redovisas över resultatet.