Finansiell info

 

Omsättning och resultat

  • Nettoomsättningen uppgick år 2019 till 1 477 mnkr (1 383) varav hyresintäkterna uppgick till 1 339 mnkr (1 307). Rörelseresultatet blev 2 169 mnkr (1 569).

  • Vakansgraden uppgick till 3,6 procent (3,2) av hyresintäkterna. De kommersiella lokalernas vakansgrad inklusive garage och parkering var 3,6 procent (4,4), medan bostädernas vakansgrad var 3,7 procent (1,3)

  • Driftskostnaderna inklusive de direkta försäljnings- och administrationskostnaderna uppgick till 348 mnkr (334).

  • Kostnadsfört underhåll och kostnadsförda hyresgästanpassningar uppgick till 166 mnkr (156).

  • Fastighetsskatten uppgick till 82 mnkr (63).

  • Investeringar i nya fastighetsprojekt har gjorts med 722 mnkr (613) och i förvaltningsfastigheter med 448 mnkr (408).

  • Under året har inga fastigheter förvärvats (0) eller sålts (68).

 

Finansiering 

Per den 31 december 2019 uppgick koncernens räntebärande skulder till 4 730 mnkr (4 353 ). Den genomsnittliga räntebindningstiden var cirka 4 månader och den genomsnittliga räntesatsen var 1,6 procent (1,8).

Det redovisade egna kapitalet uppgick till 15 169 mnkr (13 508) och soliditeten var 63 procent (63). Skuldsättningsgraden var 0,3 (0,3). 

Förvaltningsfastigheter

Per den 31 december 2019 uppgick förvaltningsfastigheternas verkliga värde till 23 945 mnkr (21 427). För information om marknadsvärderingen, se årsredovisningen.