Finansiell info

 

Omsättning och resultat

  • Nettoomsättningen uppgick år 2020 till 1 570 mnkr (1 477) varav hyresintäkterna uppgick till 1 484 mnkr (1 400). Rörelseresultatet blev 1 634 mnkr (2 168).

  • Vakansgraden uppgick till 3,6 procent (3,6) av hyresintäkterna. De kommersiella lokalernas vakansgrad inklusive garage och parkering var 3,8 procent (3,6), medan bostädernas vakansgrad var 3,2 procent (3,7).

  • Driftskostnaderna inklusive de direkta försäljnings- och administrationskostnaderna uppgick till 334 mnkr (348).

  • Kostnadsfört underhåll och kostnadsförda hyresgästanpassningar uppgick till 177 mnkr (166).

  • Fastighetsskatten uppgick till 79 mnkr (82).

  • Investeringar i nya fastighetsprojekt har gjorts med 404 mnkr (722) och i förvaltningsfastigheter med 327 mnkr (448).

  • Under året har 1 (0) fastighet förvärvats och 2 (0) sålts.

Finansiering 

Per den 31 december 2020 uppgick koncernens räntebärande skulder till 5 302 mnkr (4 730). Den genomsnittliga räntebindningstiden var cirka 3 månader (4) och den genomsnittliga räntesatsen var 1,1 procent (1,6).

Det redovisade egna kapitalet uppgick till 15 876 mnkr (15 169) och soliditeten var 62 procent (63). Skuldsättningsgraden var 0,3 (0,3). 

Förvaltningsfastigheter

Per den 31 december 2020 uppgick förvaltningsfastigheternas verkliga värde till 25 321 mnkr (23 945). För information om marknadsvärderingen, se årsredovisningen.