Hållbarhetsredovisning 2017

Hållbarhetsrapport enligt ÅRL kapitel 6.

Vad vill vi ge till våra barn? Den frågan är utgångspunkten för vårt hållbarhetsarbete. Klimatförändringen, samhällets ökade klyftor och ett allt för stort uttag av vår planets resurser kräver större förändringar av oss som är aktiva idag. Och det kommer att krävas ännu mer av oss i framtiden. Vi ska ta ett större ansvar och vara en drivande aktör i arbetet med att skapa en hållbar framtid. Lundbergs ger människor möjlighet till bättre liv. Idag. Och imorgon. För att nå vår vision – ”Lundbergs är den ledande utvecklaren av hållbara stadsmiljöer där människor, företag och organisationer kan utvecklas i samverkan” är vår strategi inom hållbarhet att vara ”en ledande och drivande aktör inom hållbarhet, där vi i varje beslut verkar för en bättre värld”.  Ingen kan göra allt, men alla kan göra någonting. Vi ska alltid anstränga oss till det yttersta för att påverka det som finns inom våra beslutsramar. 

Affärsidé, vision, strategi och mål

Affärsidén är att långsiktigt äga, förvalta och utveckla bostads- och kommersiella fastigheter. Detta ska åstadkommas med tydligt delegerat ansvar. Målet är att vara branschens mest konkurrenskraftiga och utvecklingsorienterade företag, med en kundupplevelse i världsklass. Med det övergripande syftet att ge människor möjlighet till bättre liv, är Fastighets AB L E Lundbergs långsiktiga vision att vara den ledande utvecklaren av hållbara stadsmiljöer där människor, företag och organisationer kan utvecklas i samverkan. Bolagets huvudsakliga intressenter är marknad, organisation och leverantörer.  Marknaden är den primära intressentgruppen. Med kunskap om alla delar av marknadens beteenden, behov och utveckling skapas en stark grund för bolagets affärer och därmed stärks möjligheten att bli förstahandsvalet för människor som vill ha sin hemvist i hållbara stadsmiljöer.  Organisationen är den främsta resursen för att lyckas. Målsättningen, att Lundbergs ska vara den mest dynamiska organisationen för utvecklingsorienterade människor, nås genom visionärt ledarskap och en tydligt värderingsgrundad kultur inom hela verksamheten. Genom att vara en trygg och utvecklingsorienterad beställare är Lundbergs den mest attraktiva aktören för leverantörer att samverka med. Med ett nära partnerskap med de bästa leverantörerna ökar möjligheterna att skapa framgång på marknaden. Strategierna kopplas till väl förankrade affärsplaner, som i sin tur kopplas till medarbetarnas målstyrning. 

Hållbart företagande

Som hyresvärd, fastighets- och stadsutvecklare har vi i Lundbergs en stor inverkan på människors vardag och liv. Vi leder och driver utvecklingen av hållbara stadskärnor och bidrar därmed till ett samhälle där våra barn kan växa upp i en trygg och bra miljö. Genom att ta ansvar och skapa värde för vårt samhälle och framtida generationer ger hållbarhetsarbetet konkurrensfördelar. Ett väl integrerat hållbarhetsarbete bidrar också till en bättre förvaltning och god kontroll och utveckling av fastigheterna. Detta är en förutsättning för att kunna erbjuda en kundupplevelse i världsklass, rekrytera engagerade medarbetare och nå ökad lönsamhet. Långsiktighet och hållbarhet är varandras förutsättningar och vårt hållbarhetsarbete tar sin utgångspunkt i en etablerad definition: en hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. För Lundbergs del innefattar detta att skapa långsiktiga lösningar ur såväl ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiv. Integration av alla tre delarna i den dagliga verksamheten är en förutsättning för att skapa en helhet och ett framgångsrikt företag. Hög etik och moral ska genomsyra allt vårt arbete, som når framgång endast om vi har en nära relation till våra kunder, medarbetare, leverantörer, aktieägare och samhälle. För att säkerställa våra processer är vi kvalitets-, miljö och energicertifierade enligt ISO 9001:2015, 14001:2015 och 50001:2011. Vi är via vårt moderbolag anslutna till och stödjer FN Global Compact som är instiftat med målet att främja ett ansvarsfullt företagande över hela världen. Genom att följa FN Global Compact förbinder vi oss att förverkliga och integrera principer avseende mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och antikorruption. Vår interna uppförandekod - liksom vår uppförandekod för leverantörer - utgår från dessa principer.  Vi arbetar med de av ”FN’s Globala mål för hållbar utveckling” som ligger närmast vår verksamhet. Arbetet sker till största del integrerat i vår dagliga verksamhet inom marknad, organisation och leverantörer, men kan i vissa fall även vara specifika hållbarhetsprojekt. Som ett led i arbetet med att bli den mest dynamiska organisationen för utvecklingsorienterade människor startade vi under 2017 Lundbergs Framtidslabb, med syftet att stimulera innovationer som ger oss lönsamma lösningar på framtidens utmaningar. Framtidslabbet är ett samverkansprojekt med Berghs School of Communication och studenter med olika utbildningsinriktning.

Risker

Vi har konstaterat att de främsta hållbarhetsriskerna finns i projektverksamheten inom fastighetsutveckling samt i inköpsprocessen inom driftsorganisationen. Riskerna ligger främst inom miljö och arbetsmiljö men kan även finnas inom arbetsvillkor och korruption. Vi har inte identifierat några risker kopplade till mänskliga rättigheter i vår verksamhet, dock kan det föreligga risker i leverantörsledet. Genom vår interna uppförandekod, uppförandekoden för leverantörer och våra rutiner kring upphandling minskar dessa risker. Vi har policys och rutiner som ställer höga krav för att säkerställa goda arbetsvillkor i alla led men har i dagsläget inte ansett det befogat med specifika mål inom området. För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller Lundbergs policys gällande t.ex. arbetsvillkor och antikorruption har en visselblåsarfunktion inrättats. På detta sätt kan anställda, kunder, leverantörer och samarbetspartners lämna information och samtidigt vara garanterade anonymitet. Alla anmälningar tas emot och utreds av en extern aktör. Under 2017 har inga anmälningar inkommit. Genom egen personal på plats i de större projekten, och frekventa besök på arbetsplatserna från bolagets ledning, håller vi oss välinformerade om möjligheter och risker inom respektive projekt. Under året har två incidenter inträffat vid våra två största nybyggnationsprojekt. Vid projektet Kvarnbacken i Norrköping föll ett prefabelement från en underleverantörs trailerbil i samband med lossning. Ingen person kom till skada. Tillsammans med vår entreprenör Skanska gjordes en noggrann genomgång av processerna och säkerhetsrutinerna stärktes. Vid projektet Elitseglaren i Linköping hamnade sprängsten utanför arbetsområdet. Ingen person skadades. Orsaken utreddes tillsammans med vår entreprenör NCC och rutiner förändrades.

Ekonomisk hållbarhet

Långsiktig lönsamhet är en grundläggande förutsättning för att vi ska kunna genomföra våra strategier och uppnå våra mål. En balanserad ekonomisk tillväxt och lönsamhet med hänsyn till miljö och människor är också en förutsättning för hållbar utveckling och ansvarsfullt företagande. Lundbergs står för sunda värderingar och med ekonomisk stabilitet kan vi ta ansvar för vår del i samhällsutvecklingen. Vi vill uppnå avkastning och värdetillväxt med låg risk. Detta gör vi genom låg skuldsättning och god likvid beredskap. Med en stabil finansiell ställning utgör vi en pålitlig affärspartner för såväl kunder som leverantörer, samtidigt som vi är en attraktiv arbetsgivare för kompetenta medarbetare. För våra kunder är det dessutom en trygghet att ha en fastighetsägare som är pålitlig och som håller ingångna avtal samt har förmågan att investera i sina fastigheter.

Ekologisk hållbarhet

Vi värnar om miljön, såväl i vår närhet som i ett systemperspektiv. Det handlar om att ta hand om de tillgångar vi har, att vi sköter om fastigheterna och dess närområden och på så sätt skapar en hållbar stadsutveckling. Vi vill också vara en del i utvecklingen av framtida hållbara lösningar och ligga i framkant när det gäller nya produkter och tjänster. Vi ser möjligheter att, genom att systematisera återanvändning av bland annat byggmaterial, successivt anpassa vår verksamhet till den cirkulära ekonomin. Vi startar under 2018 ett pilotprojekt för att undersöka lämpliga lösningar för vår verksamhet.

Miljö och energi

Lundbergs miljöbelastning är i huvudsak kopplad till våra fastigheter. Verksamheten ska bedrivas med minsta möjliga negativa miljöpåverkan och vi ska arbeta proaktivt för att minimera miljöbelastningen. I tät dialog med våra energileverantörer vill vi öka andelen förnybar eller återvunnen energi som används i våra fastigheter. Vi köper endast vindkraftsproducerad el. Omvärldsbevakning och vidareutbildningar ger oss ökad förståelse för frågorna. Vi arbetar efter tydliga mål och med höga krav på genomförande. En central del i att skapa en hållbar framtid handlar om långsiktiga satsningar inom energieffektivisering. Genom att ständigt söka förbättringar inom byggteknik och genom att installera modernare teknik i våra fastigheter fortsätter vi arbetet med att aktivt förbättra kvaliteten i våra fastigheter och minska energianvändningen. Vi miljöcertifierar samtliga nyproducerade fastigheter.  

Policy

Den övergripande policy som ligger till grund för vår miljö- och energicertifiering enligt IS0 14001:2015 respektive 50001:2011, fastställer att ”Lundbergs fastighetsförvaltning skall verka för en långsiktigt hållbar utveckling av miljön och genom ständiga förbättringar minska vår miljöbelastning. Vi skall förvalta och bygga med resurshushållning, livscykeltänkande och samtidigt verka för en god inomhusmiljö”. 

Engagemang och utveckling

Som ett led i att utveckla både oss och andra är vi som enda privata fastighetsägare partner i Linköpings Universitets projekt ”Hållbar region”. Tillsammans med ett antal energibolag och kommunala fastighetsbolag utvärderas åtgärder som leder till minskad primärenergianvändning, minskad klimatpåverkan och ökad konkurrenskraft.  Ytterligare exempel på vårt intresse för innovation och hållbar framtid är vårt engagemang i KTH:s projekt Bostad 2.0. Tillsammans med 20 aktörer från bygg- och fastighetsbranschen i Sverige finansierar och deltar Lundberg i projektet, som löper över fyra år med start i september 2017. Syftet är att titta på framtidens bostadsmarknad, främst inom följande områden för forskning och utveckling; Värdeskapande stadsbyggande, Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, Utveckling av hyresrätten som tjänst, Jämförelse mellan upplåtelseformer, Alternativa redovisningsregler, Analys av lokala bostadsmarknader, Incitamentsstrukturer på olika lokala byggmarknader samt Företags- och samhällsekonomiska kalkyler, historiskt och framåt. Installation av intelligent energi- och effektoptimering av elnätet har under 2017 genomförts i tretton fastigheter. Under 2018 tas nästa steg genom att i en fastighet installera energilagring i form av den svenska uppfinningen Energy-Hub. Lundbergs är ett av de första fastighetsbolagen som satsar på den här tekniken och är så ledes med och påverkar utvecklingen av produkten. Efterfrågan på laddstolpar för el- och hybridbilar är fortsatt stor från både bostads- och kontorshyresgäster. Totalt har laddplatser tillskapats i fem fastigheter under 2017 och ytterligare projekteras.

Materialval

Lundbergs har miljöregler för leverantörer till fastigheterna. Med leverantör avses entreprenörer, underentreprenörer, materialleverantörer och konsulter. De varor som levereras ska vara godkända eller rekommenderade i något av systemen för miljöbedömning (Svanen, Basta, Byggvarubedömningen eller Sunda Hus). Vid val av elförbrukande utrustning ska hänsyn tas till livscykelkostnaden. Tillämpningen av miljöreglerna följs upp vid internrevisioner på respektive förvaltning.

Kemiska produkter

Kemiska produkter används av fastighetsskötarna vid skötseln av fastigheterna.  Kemikalier märkta med farosymbolen miljöfarlig får inte användas. I de fall en produkt inte går att få tag i utan symbolen ska den minst miljöfarliga produkten väljas och avvikelsen föras på en lista på intranätet. Efterlevnaden av rutinen följs upp på internrevisioner på respektive förvaltning. 

Social hållbarhet

Relationen med kunder, medarbetare, leverantörer och andra intressenter är en central del i arbetet inom social hållbarhet. Även engagemang för ett hållbart samhälle i stort och smått är viktigt. Som ett led i strävan att nå vår vision – att vara den ledande utvecklaren av hållbara stadsmiljöer – är vi med och bidrar till samhället genom engagemang och delaktighet i stadsutvecklingen i de kommuner vi finns. Medverkan i branschorganisationer och nätverk ökar vår kunskap och vår möjlighet att positivt påverka utvecklingen på våra marknadsområden. Vi är en engagerad part på de marknadsplatser bolaget är verksamt och vi samverkar med kunder, kommuner och andra samarbetspartners. Vi värnar om våra intressenters integritet och förvaltar information på ett ansvarsfullt sätt. För att utvecklas tillsammans är det viktigt att våra intressenter delar våra värderingar och vi har därför infört en uppförandekod för leverantörer.  Vi ska leverera en kundupplevelse i världsklass. Våra hyresgästers feedback är av största vikt för oss och vi mäter kundnöjdheten inom våra tre segment, bostad, kontor och handel.  

Medarbetare

Medarbetarna är en av Lundbergs viktigaste tillgångar. Genom medarbetarnas engagemang, kompetens och innovationsförmåga skapar vi en kultur där vi och våra kunder kan leva bättre liv. Som arbetsgivare tar vi ansvar och eftersträvar en säker arbetsmiljö och ett bra arbetsklimat där medarbetarna trivs och utvecklas. För att ytterligare sätta fokus på ledar- och medarbetarskap har huvudkontoret i Norrköping byggts om till aktivitetsbaserat kontor. Detta uppgraderade arbetssätt är ett viktigt led i förändringsresan och underlättar anpassningen i en snabbt föränderlig värld. För att attrahera de bästa medarbetarna krävs attraktiva arbetsplatser.  

Policys

Som stöd för såväl chefer som medarbetare och för att säkerställa att FN’s principer avseende mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och antikorruption efterlevs finns, förutom den interna uppförandekoden, ett antal styrdokument, bland andra: Strategidokumentet Gröna tråden, Alkohol- och drogpolicy, Diskrimineringspolicy, Etiska riktlinjer, IT-policy och jämställdhetsplan. Dessa policys är del av introduktionen vid nyanställningar och finns alltid tillgängliga på vårt intranät. Vi har en central skyddskommitté och vid varje arbetsställe finns ett skyddsombud. Skyddsronder genomförs och protokollförs, eventuella brister åtgärdas av ansvarig chef. Tillvägagångssättet är transparent och redovisas på intranätet.  

Målstyrning och medarbetarsamtal

Vi arbetar aktivt med individuell målstyrning. Chef och medarbetare kommer överens om VAD som ska uppnås under året samt om HUR medarbetaren ska nå upp till sina mål. VAD som ska uppnås kopplas till den taktiska affärsplanen och HUR detta ska uppnås kopplas till den gröna tråden och policyn för det goda medarbetarskapet (som finns på intranätet). De individuella målen utgår från avdelningens mål. Målstyrningsdelen används som underlag för kontinuerlig dialog under året och sparas separat tillsammans med respektive avdelnings målstyrningsdokument.  

Great Place to Work

Medarbetareundersökningar har genomförts under många år, men sedan 2017 använder vi oss av en ny samarbetspartner, ‘’Great Place to Work’’. Deras metod bygger på över 30 års studier om medarbetarupplevelser på arbetsplatser och är idag den mest använda medarbetarundersökningen i världen. Vi utför två typer av studier; medarbetarperspektiv och ledarperspektiv. Fokus ligger på hur engagerade våra medarbetare är, vilket vi tror är grunden till hur bra vi som organisation kan utvecklas och lyckas. Undersökningen ger även indikationer på möjliga problemområden som måste adresseras. Detta utgör ett bra komplement till medarbetarsamtal och visselblåsarfunktion i att identifiera risker. I maj 2017 genomförde vi den första medarbetarenkäten genom ”Great Place to Work” med en mycket bra svarsfrekvens; 91 procent att jämföra med 86 procent som är genomsnittet bland medelstora organisationer i Sverige. Medarbetarundersökningen visar också att hela 89 procent av våra medarbetare anser att Lundbergs sammantaget är en mycket bra arbetsplats Det är en bra siffra, men vi vill bli ännu bättre. Vi engagerar oss och arbetar aktivt med handlingsplaner och workshops där vi tillsammans diskuterar och utmanar oss i frågor i hur vi tillsammans kan bli än mer stolta, mer engagerade och ha ännu roligare på vår arbetsplats. 

 

Bilaga 1 – Måluppfyllelse 2017 (pdf)

Bilaga 2 – Medarbetarefakta 2017 (pdf)

Ladda ner - Hållbarhetsredovisning 2017 (pdf)