Miljö och energi

Vi värnar om miljön, såväl i vår närhet som i stort. Det handlar om att ta hand om de tillgångar vi har. Att vi sköter om fastigheterna och dess närområden och på så sätt skapar en hållbar stadsutveckling. Vi vill också vara en del i utvecklingen av framtida hållbara lösningar och ligga i framkant när det gäller nya produkter och tjänster.

En central del i att skapa en hållbar framtid handlar om långsiktiga satsningar inom energieffektivisering. Vi söker ständigt förbättringar inom byggteknik och installerar modernare teknik i fastigheterna. Omvärldsbevakning och vidareutbildningar ger oss ökad förståelse för frågorna. Vi arbetar efter tydliga mål och med höga krav på genomförande. Som ett led i att utveckla både oss och andra är vi som enda privata fastighetsägare partner i Linköpings Universitets projekt ”Hållbar region”. Tillsammans med ett antal energibolag och kommunala fastighetsbolag utvärderas åtgärder som leder till minskad primärenergianvändning, minskad klimatpåverkan och ökad konkurrenskraft.

Kvalitets-, miljö-  och energicertifierade

Sedan flera år är vi ett av få bolag som är kvalitets-, miljö- och energicertifierade enligt ISO 9001:2015, 14001:2015 och 50001:2011.

Lundbergs Fastigheters miljöbelastning är till stor del kopplad till våra fastigheter. Verksamheten ska bedrivas med minsta möjliga påverkan på miljön och vi ska arbeta proaktivt för att minimera miljöbelastningen.

Långsiktigt mål för energiförbrukningen

Fastigheters energianvändning står för nästan 40 procent av energianvändningen i Sverige. För att minska vår verksamhets miljömässiga fotavtryck krävs ett metodiskt arbete, med många små förbättringar hela tiden. Det är ett arbete som aldrig blir färdigt, utan sker varje dag.

Vårt långsiktiga mål är att den totala energiförbrukningen senast år 2020 ska understiga 100 kWh/kvm Atemp. Det är ett mycket ambitiöst mål och tack vare ett intensivt arbete är vi nu nära målet, 2018 förbrukade vi 100,5 kWh/kvm Atemp. Det är med stolthet vi säger att vi är en av Sveriges ledande aktörer inom detta område. En bekräftelse på att vi är på rätt väg är vår utmärkelse i Sveriges ledande energitävling som årligen arrangeras av E.ON och Veckans Affärer. Vi vann 2016 kategorin energieffektivisering med motiveringen: "Ett systematiskt arbete och ett viljestarkt ledarskap som kan inspirera andra i en bransch där det finns mycket kvar att göra."

Förnybar el ett medvetet val

Vi har medvetet valt att satsa på förnybar el. Lundbergs Fastigheter köper endast vindkrafts-producerad el och under våren 2016 driftsatte vi en solcellsanläggning på 1 100 kvm, placerad på taket på Linden Köpcentrum i Norrköping. Anläggningen är av betydande storlek och beräknas producera 160 000 kWh/år, vilket motsvarar en årlig normalförbrukning för cirka 70 lägenheter. Under 2018 har en större solcellsanläggning installerats i kvarteret Kvarnbacken i Norrköping. När anläggningen är färdigställd kommer den att producera 125 000 kWh, vilket motsvarar ca 60 lägenheters årsförbrukning av el. Dessutom har fler anläggningar projekterats för att installeras under 2019.

Efterfrågan på laddstolpar för el- och hybridbilar är fortsatt stor från både bostads- och kontorshyresgäster. Totalt har vi nu ca 80 laddplatser i vårt fastighetsbestånd och ytterligare projekteras.

Två typer av miljöklassningar

Vi arbetar med två typer av miljöklassningar; Miljöbyggnad för nyproduktion och GreenBuilding för befintligt bestånd. Ambitionen är att uppnå Miljöbyggnad Guld vid nyproduktion av kommersiella lokaler och Silver vid nyproduktion av bostäder. Alla våra kommersiella hyresgäster erbjuds att teckna Grönt Hyresavtal. Det ger oss goda förutsättningar att tillsammans med våra hyresgäster minska lokalens miljöpåverkan.

Avfall blir också energi

Våra tankar kring avfall följer samma gröna tråd som vår hållbarhetsstrategi. Internt i företaget ska vi sortera avfall i så stor utsträckning som möjligt. Vi uppmanar våra hyresgäster att göra detsamma och vi anpassar avfallshanteringen till de förhållanden som är optimala för varje kvarter och stad, så att vi når en meningsfull, hållbar nivå. Både ekonomiskt och miljömässigt.