Social hållbarhet

Det sociala ansvaret handlar om relationen med kunder, medarbetare, leverantörer, samhälle och andra intressenter. Vi värnar om våra intressenters integritet och förvaltar information på ett ansvarsfullt sätt. 

Social hållbarhet för Lundbergs innebär att vi är en engagerad part på de orter och de regioner bolaget är verksamt och att vi samverkar med kunder, kommuner och andra samarbetspartners. För att utvecklas tillsammans är det också viktigt att våra intressenter delar våra värderingar och vi kommer under 2017 att införa en uppförandekod för leverantörer.

Attraktiv arbetsgivare

Medarbetarna är en av Lundbergs viktigaste tillgångar. Genom medarbetarnas engagemang, kompetens och innovationsförmåga skapar vi en kultur där vi och våra kunder kan leva bättre liv. Som arbetsgivare tar vi ansvar och eftersträvar en säker arbetsmiljö och ett bra arbetsklimat där medarbetarna trivs och utvecklas.

Samhällsansvar

Vårt sociala ansvar omfattar inte bara våra intressenter och medarbetare, utan även ett engagemang för ett hållbart samhälle i stort och smått. Som ett led i strävan att nå vår vision – att skapa hållbara stadsmiljöer – är vi också med och bidrar till samhället genom engagemang och delaktighet i stadsutvecklingen i de kommuner vi finns. Medverkan i branschorganisationer och nätverk ökar vår kunskap och vår möjlighet att påverka utvecklingen på våra marknadsområden positivt.

Exempelvis handlar det om att medverka i utvecklingsgrupper för stadskärnan, cityföreningar, lokalt näringsliv, universitet och idrottsföreningar. På företagsnivå är vi medlemmar i Fastighetsägarna, där vi bland annat driver frågor om utveckling av hyresrätten som boendeform, bättre villkor för byggande av hyresrätter och utveckling av stadskärnor. Vi är även medlemmar i Sweden Green Building Council som är huvudman för certifieringssystemet Miljöbyggnad.

Bolaget har aktivt engagerat sig i ett samarbete med Arbetsförmedlingen i Norrköping. Samarbetet innebär att Lundbergs ställer praktikplatser till förfogande för ungdomar som har stått utanför arbetsmarknaden under en längre tid. Ambitionen är att praktiken ska övergå i en anställning hos oss eller annat bolag. I samarbete med några av de kommuner vi verkar i har vi säkerställt att ett antal lägenheter finns tillgängliga för nyanlända.

Uppförandekod

Lundbergs långsiktiga framgång är beroende av att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt. Uppförandekoden utgör en bas för hur Lundbergs medarbetare ska uppträda mot såväl varandra som mot kunder och andra externa intressenter. Den baseras på FN Global Compacts principer och tydliggör Lundbergs ställningstagande när det gäller mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, affärsetik och information. Lundbergs ska följa lagar och förordningar, inte diskriminera någon samt tillämpa ansvarsfulla affärsmetoder som präglas av hög affärsmoral och god affärssed.

Bolaget har även en policy för etiska riktlinjer som alla anställda har skrivit under. Policyn hanterar frågor om affärsmoral och hur bolaget ska agera inför medarbetare, hyresgäster, kunder, leverantörer och andra intressenter. En viktig del i de etiska riktlinjerna är att tydliggöra att Lundbergs inte godtar någon form av korruption. Vi genomför även leverantörsbedömningar kontinuerligt för att säkerställa att leverantören lever upp till bolagets krav.