Social hållbarhet

Det sociala ansvaret handlar om att vara en ansvarstagande aktör i det samhälle vi är med och skapar. Det inbegriper relationen med kunder, medarbetare, leverantörer, samhälle och andra intressenter.

Ansvarsfull arbetsgivare

Medarbetarna är en av Lundbergs Fastigheters viktigaste tillgångar. Genom medarbetarnas engagemang, kompetens och innovationsförmåga skapar vi en kultur där vi och våra kunder kan utvecklas tillsammans. Som arbetsgivare tar vi ansvar och eftersträvar en säker arbetsmiljö och ett bra arbetsklimat där medarbetarna trivs. Varje år genomför vi en större medarbetarundersökning för att säkerställa att vi hela tiden utvecklar och förbättrar vår arbetsplats.

Samhällsansvar

Vårt sociala ansvar omfattar inte bara våra intressenter och medarbetare, utan även ett engagemang för ett hållbart samhälle i stort och smått. Som ett led i strävan att nå vår vision – att skapa hållbara stadsmiljöer – är vi också med och bidrar till samhället genom engagemang och delaktighet i stadsutvecklingen i de kommuner vi finns. Medverkan i branschorganisationer och nätverk ökar vår kunskap och vår möjlighet att påverka utvecklingen på våra marknadsområden positivt.

Exempelvis handlar det om att medverka i utvecklingsgrupper för stadskärnan, cityföreningar, lokalt näringsliv, universitet och idrottsföreningar. På företagsnivå är vi medlemmar i Fastighetsägarna, där vi bland annat driver frågor om utveckling av hyresrätten som boendeform, bättre villkor för byggande av hyresrätter och utveckling av stadskärnor. Vi är även medlemmar i Sweden Green Building Council som är huvudman för certifieringssystemet Miljöbyggnad.

Vi har även i samarbete med några av de kommuner vi verkar, säkerställt att ett antal lägenheter finns tillgängliga för nyanlända.

Uppförandekod

Lundbergs Fastigheters långsiktiga framgång är beroende av att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt. Uppförandekoden utgör en bas för hur våra medarbetare ska uppträda mot såväl varandra som mot kunder och andra externa intressenter. Den baseras på FN Global Compacts principer och tydliggör vårt ställningstagande när det gäller mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, affärsetik och information. Lundbergs Fastigheter ska följa lagar och förordningar, inte diskriminera någon samt tillämpa ansvarsfulla affärsmetoder som präglas av hög affärsmoral och god affärssed.

Bolaget har även en policy för etiska riktlinjer som alla anställda har skrivit under. Policyn hanterar frågor om affärsmoral och hur bolaget ska agera inför medarbetare, hyresgäster, kunder, leverantörer och andra intressenter. En viktig del i de etiska riktlinjerna är att tydliggöra att Lundbergs Fastigheter inte godtar någon form av korruption. Vi genomför även leverantörsbedömningar kontinuerligt för att säkerställa att leverantören lever upp till bolagets krav.