Integritetspolicy

Fastighets AB L E Lundberg (Lundbergs) vill med denna integritetspolicy beskriva hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet beskriver hur koncernen Fastighets AB L E Lundberg (”Lundbergs”), org. nr 556049-0483, 601 85 Norrköping, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter. Integritetspolicyn gäller då Lundbergs tillhandahåller tjänster och erbjudanden, serviceärenden och övrig kontakt med Lundbergs. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

 

2. Personuppgiftsansvarig

Fastighets AB L E Lundberg är personuppgiftsansvarig för de uppgifter företaget samlar in.

 

3. När behandlar vi personuppgifter?

3.1 För att kunna nyttja våra tjänster eller kontakta oss för service eller information, måste vi samla in och behandla personuppgifter.

3.2 Lundbergs samlar in och behandlar personuppgifter när man kontaktar Lundbergs, använder sig av Lundbergs reception, besöker Lundbergs webbplats eller ett event som Lundbergs anordnar eller på annat sätt har kontakt med Lundbergs. Informationen som samlas in vid dessa tillfällen krävs för att Lundbergs ska kunna tillhandahålla tjänster och erbjudanden.

3.3 Fastighets AB L E Lundberg behandlar även personuppgifter för bland andra hyresgäster, registrerade i intressekö för bostad eller tomt, arbetssökande och medarbetare. Fastighets AB L E Lundberg behandlar personuppgifter med respekt för individens integritet och i enlighet med rådande lagstiftning kring personuppgiftsbehandling.

 

4. Vilka personuppgifter behandlar vi?

4.1 För dig som är hyresgäst till Lundbergs

De personuppgifter Lundbergs samlar in och behandlar i egenskap av hyresgäst är:

 • namn
 • adress
 • telefonnummer
 • e-post
 • personnummer i de fall du har avtal som privatperson.
 •  

5. Varför behandlar vi hyresgästers personuppgifter?

5.1 För dig som är hyresgäst till Lundbergs

Lundbergs behandlar personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Lundbergs hyresgästers personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot hyresgästen.
 • Hantera hyresgästförhållandet och erbjuda våra tjänster.
 • Möjliggöra allmän hyresgästvård och hyresgästservice.
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS.
 • Ge relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben.
 • Förbättra våra hyresgästerbjudanden, till exempel utveckling av tjänster och funktioner.
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
 • Kreditupplysning.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och hyresgästanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling.

 

6. De lagliga grunderna för vår behandling av hyresgästens personuppgifter

6.1 Lundbergs baserar behandlingen av hyresgästens personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat hyresgästens personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som hyresgäst. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även hyresgästens interaktion med Lundbergs samt hyresgästens intresse av våra erbjudanden och tjänster för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla erbjudanden.

6.3 En del av den behandling av hyresgästens personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden om våra tjänster. Lundbergs behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.4 I vissa fall kan Lundbergs ha en rättslig förpliktelse att behandla hyresgästens personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

 

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Ändamål Rättslig grund  Kategori av personuppgifter Lagringstid
För att administrera, utveckla och leverera våra tjänster samt tillhandahålla reception  Fullföljande av avtal   Namn, adress, telefonnummer, e-post samt i vissa fall personnummer Under den tid vi har ett hyresförhållande
För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen Rättslig förpliktelse  Namn, adress, telefonnummer, e-post samt i vissa fall personnummer   Så länge Lundbergs är skyldig att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag
För att marknadsföra Lundbergs och våra samarbetspartners eller koncernbolags varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS    Intresseavvägning Namn, adress, telefonnummer, e-post samt i vissa fall personnummer   Under den tid vi har ett hyresförhållande

  

8. Profilering

8.1 Lundbergs kan behandla hyresgästens personuppgifter genom profilering. Information analyseras om hur hyresgästen använder och vilka av våra tjänster och erbjudanden hyresgästen varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev hyresgästen interagerat med och vilka av våra event hyresgästen anmält sig till för att tillhandahålla erbjudanden som vi tror passar hyresgästen och för att bjuda in hyresgästen till event.

8.2 Hyresgästen kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering genom att ringa Lundbergs reception eller förvaltaren. När Lundbergs har mottagit anmälan kommer Lundbergs att upphöra med att behandla personuppgifter för detta ändamål.

 

9. Hur länge sparar vi uppgifter?

9.1 Hyresgästens personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Lundbergs kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Lundbergs rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

 

10. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

10.1 Lundbergs kan komma att lämna ut hyresgästens personuppgifter till tredje part, såsom till Lundbergs koncernbolag och andra samarbetspartners.

10.2 Tredje part som Lundbergs lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en hyresgäst får endast använda informationen i syfte att marknadsföra Lundbergs och Lundbergs samarbetspartners och koncernbolags tjänster eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Lundbergs avtal med dig som hyresgäst.

10.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Lundbergs om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Lundbergs rättsliga intressen.

10.4 Lundbergs kan komma att överföra hyresgästens personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Lundbergs leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Lundbergs vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

10.5 Vi kommer inte att sälja hyresgästens personuppgifter till tredje part.

 

11. Ändring av integritetspolicy

11.1 Lundbergs kan ändra sin integritetspolicy varvid den presenteras här.

 

12. Skyddet av hyresgästens personuppgifter

Hyresgästen ska alltid kunna känna sig trygg när vederbörande lämnar sina personuppgifter till oss. Lundbergs har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda hyresgästens personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om hyresgäster i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

 

13. Dina rättigheter

13.1 Lundbergs ansvarar för att hyresgästens personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

13.2 Lundbergs kommer på begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

13.3 Hyresgästen har rätt att begära

 • Tillgång till sina personuppgifter. Det innebär att hyresgästen har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende hyresgästens personuppgifter.
 • Rättelse av hyresgästens personuppgifter. Vi kommer på begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar.
 • Begränsning av behandling. Det innebär att hyresgästens personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.
 • Radering av hyresgästens personuppgifter. Det innebär att hyresgästen har rätt att begära att hyresgästens personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning.

13.4 Lundbergs kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter sker.

13.5 Hyresgästen har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra hyresgästens personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

13.6 Hyresgästen har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om hyresgästen invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än hyresgästens intressen.

13.7 Om hyresgästen inte vill att vi behandlar hyresgästens personuppgifter för direkt marknadsföring har hyresgästen alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att kontakta Lundbergs. När vi har mottagit hyresgästens invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

13.8 Hyresgästen har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av hyresgästens personuppgifter till Datainspektionen.

 

Kontakta oss

Om du har frågor som relaterar till denna integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter vänligen kontakta Johan Ladenberg, e-post: Johan-(d_)-_Ladenberg-(_sm3Remove)-_-(_a)-_lundbergs-(d_)-_se.

 

Norrköping 2019-05-10