Integritetspolicy

Fastighets AB L E Lundberg (Lundbergs) vill med denna integritetspolicy beskriva hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

1. Allmänt
Inom Lundbergs arbetar vi systematiskt med informationssäkerhet och dataskydd för en säker hantering av information och personuppgifter. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.  Lundbergs har vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

2. Personuppgiftsansvarig
Fastighets AB L E Lundberg med organisationsnummer 556049-0483 är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i bolaget samt för behandling av personuppgifter som görs i helägda dotterbolag. 

3. När och hur behandlar vi personuppgifter?
Fastighets AB L E Lundberg behandlar personuppgifter för bland andra hyresgäster, registrerade i intressekö för bostad eller tomt, arbetssökande och medarbetare. Vi behandlar personuppgifter med respekt för individens integritet och i enlighet med rådande lagstiftning. 

4. Hur länge sparas uppgifterna?
Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intresse.

5. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?
Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till koncernbolag, samarbetspartners och andra tredje parter i syfte att fullgöra vårt avtal med dig. Exempelvis kommer dina personuppgifter att lämnas ut till ett kreditupplysningsföretag om du vill hyra bostad eller köpa en fastighet av oss. Vi kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Lundbergs räkning, exempelvis IT-leverantörer, kundtjänstföretag och koncernbolag. Om personuppgifter förs över till ett land utanför EU/EES kommer Lundbergs tillse att sådan överföring sker på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lag.
Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Lundbergs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

6. Förändringar av integritetspolicyn
Denna integritetspolicy kan komma att justeras från tid till annan. Aktuell integritetspolicy kommer alltid att finnas publicerad på Lundbergs webbplats.

7. Rätt att begära ut information och rättelser med mera
Du har rätt att en gång per kalenderår erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter som Lundbergs behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). En sådan ansökan om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Om du vill begära registerutdrag eller har några frågor om hur Lundbergs behandlar dina personuppgifter ska du kontakta oss skriftligen. 
Ditt brev måste vara underskrivet och innehålla ditt personnummer. Svaret skickas till den adress där du är folkbokförd.