Kamerabevakning

Kontaktpersoner

Roll: Personuppgiftsansvarig
Namn: Johan Ladenberg
Telefon: 011-21 65 12
e-postadress: johan.ladenberg@lundbergs.se

Ändamål med kamerabevakning

För oss på Lundbergs Fastigheter är trygga och säkra fastigheter och miljöer en väsentlighet. Dessvärre har ett allmänt hårdare samhällsklimat medfört att ingripanden från väktare och ordningsvakter blivit allt vanligare bland annat i city-gallerior. Kamerabevakning och information om densamma är en del i vårt arbete med att förebygga och avskräcka från brott och skadegörelse i våra köpcentrum. På så sätt ökar vi tryggheten för personal och besökare som vistas och arbetar i våra köpcentrum.

Kamerabevakningen ger också polismyndigheten och andra brottsbekämpande myndigheter ökade möjligheter att utreda, förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. Vidare ger kamerabevakningen också möjlighet för kommun eller annan myndighet som ansvarar för räddningstjänst att förebygga en hotande olycka eller minska verkningarna av en redan inträffad olycka.

Rättslig grund och intresseavvägning

Den rättsliga grund som används som stöd för kamerabevakning är en intresseavvägning. Det innebär att för varje enskild kamera har en avvägning gjorts där den ökade säkerheten och tryggheten som bevakningen ger har vägts mot det intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen kan innebära.

Den bevakades rättigheter

Den som blivit bevakad har rätt att begära registerutdrag och få sina uppgifter raderade. En sådan önskan ska begäras hos Lundbergs Fastigheters personuppgiftsansvarig. För att få ta del av uppgifterna måste frågeställaren kunna legitimera sig samt redogöra för under vilken tid denna befann sig på platsen som övervakades. Som bevakad har man alltid rätt att klaga hos Datainspektionen.

Åtkomst och lagringstider

För att säkerställa den personliga integriteten är åtkomst till inspelat material reglerat och hårt åtstramat. Materialet är endast tillgängligt för två namnsatta personer inom Lundbergs Fastigheters personal. Dessa får enbart ta del av materialet när misstanke finns att någon farlig eller brottslig händelse har, eller riskerar att, inträffa. Inspelat material lagras på fysiska hårddiskar i en fysisk server vilka finns i ett övervakat och skalskyddat serverrum inom Sveriges gränser. Access till serverrummet loggas. Åtkomsten till servern är begränsat till de två personer som har rätt att ta del av materialet samt behörig IT-personal.Det inspelade materialet kommer automatiskt raderas efter tre veckor. Detta för att säkerställa att polismyndigheten kommer ha tid att få ta del av det inspelade materialet efter att ett brott har begåtts.

Ytterligare trygghetsökande funktioner

Med kamerabevakningen kan följande funktioner, utöver de som redan nämnts, att komma användas:

 • Loitering detection – Upptäcker onormal närvaro i ett visst område. Exempelvis att någon väntar utanför en dörr under längre tid.
 • Kvarlämnat objekt – Upptäcker om ett objekt lämnas kvar inom ett visst område.
 • Hämtat objekt – Motsatsen till ovanstående. Funktionen upptäcker om ett objekt avlägsnas från ett visst område.
 • Publiksamling – Upptäcker ett definierbart antal människor som samlas på ett ställe. 

Vad vi inte använder bevakningen till

 • Vi utvärderar och poängsätter inte människor.
 • Vi behandlar inte data i syfte att fatta automatiserade beslut som har rättsliga följder eller liknande betydande följder för den registrerade.
 • Vi utför inte systematisk övervakning, till exempel genom kameraövervakning av en allmän plats för att samla in personuppgifter från internetanvändning eller liknande.
 • Vi behandlar inte känsliga uppgifter som är av mycket personlig karaktär.
 • Vi behandlar inte personuppgifter i stort.
 • Vi kombinerar inte personuppgifter från två eller flera behandlingar på ett sätt som avviker från vad den registrerade rimligen kunna förvänta sig.
 • Vi behandlar inte personuppgifter om personer som av något skäl befinner sig i ett underläge eller i beroendeställning och därför är sårbara.