Från en lägenhet i Norrköping

Lars Erik Lundberg var bara 24 år när han 1944 startade sitt företag hemma i lägenheten i Norrköping. Verksamheten bestod av byggnadsrörelse med fokus på bostadsbyggnation. Lars Eriks inriktning var tidigt att sträva efter att behärska hela byggprocessen från mark till färdig produkt, så kallad byggmästerirörelse. Geografiskt etablerades verksamhet på många håll i Mellan- och Sydsverige under 1950- och 1960-talen. Under samma period breddades också byggnadsverksamheten till att omfatta även kontors- och varuhus.

Intresset för att investera i egna förvaltningsfastigheter väcktes tidigt hos Lars Erik. Han insåg värdet av att bredda verksamheten med ytterligare en verksamhetsgren, fastighetsförvaltning. Härigenom skapades en större stabilitet i företaget, där beroendet av byggnadsrörelsen gradvis kunde minskas. Detta är grunden till den fastighetsrörelse som idag drivs i Fastighets AB L E Lundberg. Sedan 1950-talets slut har fastighetsinnehavet successivt byggts upp, främst med egenproducerade fastigheter.

Parallellt med fastighetsrörelsen inleddes i slutet av 1970-talet en breddning av koncernens verksamhet och under 1980-talet gjordes en rad investeringar i nya branscher. 1983 börsnoterades L E Lundbergföretagen AB med Fredrik Lundberg som verkställande direktör. Själva byggnadsrörelsen avyttrades 1994.

Fastighetsbolaget har framgångsrikt fortsatt förvalta och utveckla kommersiella- och bostadsfastigheter i strategiska lägen och finns i dag på tio marknadsområden.

Lundbergs första egenbyggda hus i hörnet av Breda vägen och Apelgatan i Norrköping.

Viktiga milstolpar

1944
Lars Erik Lundberg startar enskild firma, Byggnadsfirma L E Lundberg i Norrköping. Redan 1946 ombildas firman till aktiebolag, Byggnads AB L E Lundberg.

1958
Lundbergs finns nu på ett tiotal orter. Den första fastigheten för egen förvaltning färdigställdes; Gärdet 1 med 62 lägenheter i Norrköping.

1969
200 miljoner kronor i omsättning och 1 600 anställda. Bolaget var därmed bland de tio största byggföretagen i landet.

1975
Lars Erik Lundberg lämnar posten som verkställande direktör i det företag han byggt upp och blir styrelseordförande i L E Lundbergföretagen AB. Ny VD blir Kurt Pålsson.

1981
Fredrik Lundberg blir koncernchef och VD i L E Lundbergföretagen AB samt i Fastighets AB L E Lundberg.

1983
L E Lundbergföretagen AB börsintroduceras.

1991
Lars Erik Lundberg lämnar posten som styrelseordförande i L E Lundbergföretagen AB och efterträds av Fredrik Lundberg. I samband med årsstämman 1991 utses Lars Erik Lundberg till hedersordförande.

1994
Den sedan 50 år bedrivna byggnadsrörelsen avyttras till Siab. Efter avyttringen växer ett nytt Lundbergs fram där verksamheten består av två ungefär lika stora affärsområden, fastighetsrörelsen och investmentverksamheten.

1999
Genom försäljning av 71 fastigheter i 25 kommuner till Realia koncentreras verksamheten till 18 kommuner

2004
Fredrik Lundbergs lämnar posten som VD i Fastighets AB L E Lundberg och blir styrelseordförande. Ny VD blir Peter Whass.

2011
Hyresintäkterna uppgick för första gången till 1 mdkr.

2017
Louise Lindh tillträder som VD i Fastighets AB L E Lundberg. Louise blir därmed den tredje generationen av familjen Lundberg som innehar den positionen efter sin farfar Lars Erik och sin far Fredrik. Verksamheten bedrivs på tio marknadsområden.