Norra Munktellstaden

Fastighets AB L E Lundberg inbjuder till en anbudstävling för köp av ett eller två bostadskvarter för nyproduktion av flerbostadshus inom Norra Munktellstaden, Eskilstuna kommun.

 

Norra Munktellstaden omfattar ett ca 6 hektar stort obebyggt markområde centralt beläget i Eskilstuna. Fastigheten ägs av Lundbergs som tillsammans med Eskilstuna kommun tagit fram en ny detaljplan vilket möjliggör nyproduktion av drygt 1 000 bostadslägenheter. Den planerade nybyggnationen har delats upp i nio kvarter varav två kvarter nu läggs ut till försäljning genom anbudstävling.
Utbyggnationen av Norra 
Munktellstaden kommer ske successivt vilket innebär att ytterligare byggrätter kommer att säljas framöver.


Läs mer om anbudstävlingen här

Tävlingshandlingar förteckning.

Bilagor:

Bullerutredning

Dagvattenutredning

Geoteknisk utredning

Gestaltningsprogram

Illustrationsplan

Parkeringsnormer

Planbeskrivning

Plankarta