Mariefred - Målartorp (Östra Ekeby)

Östra Ekeby har planlagts för 35 friliggande villor fördelade på tre bebyggelsegrupper omgiven av kuperad blandskog. I söder och öster öppnar sig åkerlandskapet.

Detaljplan

Detaljplanen har vunnit laga kraft. Se plankartan i följande fil:

 plankarta_malartorp.pdf

Gestaltningsprogram

De tre bebyggelsegrupperna föreslås ges utformning med anpassning till dess läge.

I söder ska byggnaderna anknyta till den sörmländska lantliga bebyggelsen med röda fasader och röda tak. Den mittersta gruppen kan gärna ges en friare utformning med funktionalistiska stildrag och gärna ljusa fasader. För den norra gruppen föreslås att husen får en dov färgskala, som ska harmoniera med den omgivande skogen.

Se exempel på tänkt utformning av kommande bebyggelse:

 gestaltning_malartorp.pdf